Thisted Musikforening

noder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00
i Gobelinsalen i Thisted Musikteater Håndværkertorv 1, 7700 Thisted


Dagsorden

1.   Valg af ordstyrer
2.   Formandens beretning
3.   a. Det reviderede regnskab fremlægges
      b. Budget for det nye regnskabsår
4.   Indkomne forslag
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Valg af

      a. Bestyrelse:
      På valg er: Jakob Glasius og Jens Roesgaard. Begge modtager genvalg.
      Desuden skal der vælges 1 medlem mere med en funktionsperiode på 1 år (vakant).

      b. Bestyrelsessuppleanter:
      2 suppleanter med henholdsvis 2 og 1 års funktionsperiode (begge vakante).

      c. Revisor:
      På valg er Keld Westergaard.

      d. Revisorsuppleant:
      2 suppleanter med henholdsvis 2 og 1 års funktionsperiode (begge vakante).

7.   Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Medlemmerne opfordres til at møde op og deltage i debatten om musikforeningens fremtid.

Bestyrelsen