Thisted Musikforening

noder

Vedtægter for Thisted Musikforening

 1. Foreningens navn er Thisted Musikforening

 2. Foreningens formål er at tilbyde musikoplevelser og at udbrede kendskabet til og interessen for klassisk musik til såvel unge som ældre.

  Det sikres gennem

     - afholdelse af offentlige koncerter af høj kunstnerisk kvalitet, og med et udbud af såvel gammel som ny kompositionsmusik.

     - mindst en årlig bustur til en symfonikoncert.

     - specielle tilbud om medlemskab til virksomheder, unge under uddannelse, med flere.

     - samarbejde med de lokale musikskoler.

     - samarbejde med andre musikforeninger i landsdelen.

     - mulighed for afholdelse af sponserede koncerter.

     - mulighed for koncerter med unge musikstuderende.

 3. Som medlemmer optages personer og firmaer. Medlemskab er bindende for en sæson ad gangen. Sæsonen går fra 1. august til 31. juli.
  Medlemskab gælder, fra kontingentet er betalt til sæsonens udløb.
  Indmeldelse sker ved henvendelse til formand eller kasserer. Eventuel udmeldelse sker ligeledes ved henvendelse til formand eller kasserer.
  Undlader et medlem at indbetale kontingent trods opfordring hertil, betragtes det som udmeldelse.
  Et medlem, som har ydet en særlig indsats for musikforeningen, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri.
  Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april.

 4. Kontingentet for personer fastsættes på generalforsamlingen og opkræves på bestyrelsens foranledning. Medlemskortet giver adgang til foreningens koncerter i lokalområdet, eventuelt i forbindelse med en mindre entre efter beslutning i bestyrelsen.
  Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer og kontingent for selskabers og andre juridiske personers optagelse som medlem (firmamedlemskab).

 5. Til de enkelte koncerter sælges billetter til en pris, der fastsættes af bestyrelsen.

 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i Thisted i april kvartal, så vidt muligt inden 1. juni. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel pr. mail/brev til medlemmerne og bekendtgøres på foreningens hjemmeside www.thistedmusikforening.dk. Indkaldelse kan også ske ved bekendtgørelse i den lokale presse.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indsender begæring derom til formanden tillige med forslag til dagsorden.

 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1.   Valg af ordstyrer

  2.   Formandens beretning

  3a. Det reviderede regnskab fremlægges

  3b. Budget for det nye regnskabsår

  4.   Indkomne forslag

  5.   Fastsættelse af kontingent

  6.   Valg af

  • a. Bestyrelse
  • b. Bestyrelsessuppleant
  • c. Revisor
  • d. Revisorsuppleant

  7.   Eventuelt

  Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 8. Generalforsamlingens anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. De stemmeberettigede skal på forlangende forevise gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Til ændring af vedtægterne eller forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt på den ordinære generalforsamling, og at beslutningen her vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Sker vedtagelse på den ordinære generalforsamling, uden at halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer har givet møde, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter den ordinære generalforsamling med mindst ti dages varsel pr. mail/brev til medlemmerne og bekendtgørelse på foreningens hjemmeside www.thistedmusikforening.dk. Indkaldelse kan også ske ved bekendtgørelse i den lokale presse.
  På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til mødte medlemmers antal.

 9. Foreningen ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 personer, valgt på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Af bestyrelsen afgår efter tur 2 medlemmer i år med lige årstal og 3 i år med ulige årstal. Der vælges hvert år med en funktionsperiode på 2 år en suppleant, som indtræder i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder varigt. Hvert år afgår efter tur en suppleant. Genvalg kan finde sted af både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv inklusiv suppleanter med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og afholdelse af aktiviteter jvf. pkt. 2 samt søger økonomisk støtte fra offentlige myndigheder og private fonde og sponsorer.
  Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte ulønnede arbejdsgrupper også med medlemmer uden for bestyrelsen.

 10. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser der påhviler foreningen.

 11. Revisionen foretages af 2 af generalforsamlingen for to år ad gangen valgte ulønnede revisorer, hvoraf der skiftevis afgår en hvert år. Der vælges samtidig en suppleant. Genvalg kan finde sted.

 12. Hvis foreningen opløses, går en eventuel formue til koncerter i Thisted kirke.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 3. maj 2016 og derefter på den ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2016.